domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Objava sklepov 2. redne seje nadzornega sveta, sklic 1. redne skupščine družbe

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 in 52/02) in Pravil Ljubljanske borze d.d. objavlja družba VIPA HOLDING, d.d., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica:

s k l e p e   n a d z o r n e g a   s v e t a

Nadzorni svet delniške družbe VIPA HOLDING, d.d., je na 2. redni seji dne 12. 7. 2004 sprejel naslednje sklepe:

Sklep št. 1: Nadzorni svet soglasno sprejme predlagano dopolnitev dnevnega reda. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
Sklep št. 2: Nadzorni svet potrjuje zapisnik I. seje nadzornega sveta z dne 22. decembra 2003.
Sklep št. 3: Nadzorni svet zadolžuje upravo, da poročilo o tekočem poslovanju družbe v letu 2004 pripravi v tridesetih dneh od datuma seje nadzornega sveta.
Sklep št. 4: Nadzorni svet se seznani z lastniško strukturo družbe.
Sklep št. 5: Nadzorni svet se seznani z ustanovitvenim poročilom družbe.
Sklep št. 6.: Nadzorni svet sprejme dopolnjeno in usklajeno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe.
Sklep št. 7.: Nadzorni svet potrdi letno poročilo družbe za leto 2003.
Sklep št. 8: Nadzorni svet daje soglasje k dnevnemu redu skupščine družbe s predlaganimi dopolnitvami nadzornega sveta.

                            Uprava VIPA HOLDING d.d.

                                                                                                     
Uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica sklicuje skladno z 20. členom Statuta družbe

1. redno skupščino družbe VIPA HOLDING d.d.

ki bo v torek, 31. avgusta 2004 ob 12.00 uri v poslovnih prostorih družbe,
Kidričeva ulica 19, Nova Gorica in predlaga naslednji

dnevni red

1.     Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina izvoli predsednika in preštevalce glasov, ter ugotovi prisotnost vabljene notarke.

2.     Seznanitev skupščine družbe z Letnim poročilom za poslovno leto 2003 skupaj z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila

3.     Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina družbe podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2003.

4.     Sprememba sedeža
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Spremeni se sedež družbe na 5000 Nova Gorica, Kidričeva ulica 19.

5.     Uskladitev kapitala
Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta:

5.1.     Skupščina družbe ugotavlja:
a.)     da je na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina pooblaščene investicijske družbe VIPA INVEST Pooblaščena investicijska družba d.d. dne 10. 4. 2003 imenovala KDD Centralno klirinško depotno družbo d.d., Ljubljana za zastopnika za sprejem delnic, v postopku delitve pooblaščene investicijske družbe VIPA INVEST Pooblaščena investicijska družba d.d.,
b.)     da je KDD Centralno klirinško depotna družba d.d., Ljubljana v zadevi zamenjave delnic zaradi izvebe razdelitve z ustanovitvijo dveh novih prevzemnih družb, dne 24. 10. 2003 vpisala 7.347.565 navadnih imenskih rednih delnic prevzemne družbe VIPA HOLDING d.d., v skladu z menjalnim razmerjem določenim v 4. poglavju delitvenega načrta,
c.)     da je KDD Centralno klirinško depotna družba d.d., Ljubljana v centralni register vrednostnih papirjev vpisala 7.347.565 delnice družbe VIPA HOLDING d.d. v nominalni vrednosti celotne izdaje 7.347.565.000,00 SIT, ki predstavlja dejanski osnovni kapital družbe VIPA HOLDING d.d. in
d.)     da je Okrožno sodišče v Novi Gorici v registerski zadevi vpisa ustanovitve subjekta vpisa dne 14. 10. 2003 sklenilo, da se v sodnem registru tega sodišča vpiše subjekt VIPA HOLDING d.d. z osnovnim kapitalom 7.338.866.000,00 SIT, ki predstavlja izhodiščni osnovni kapital družbe VIPA HOLDING d.d..

5.2.     Skupščina družbe odloča, da se uskladi razlika med izhodiščnim in dejanskim osnovnim kapitalom družbe VIPA HOLDING d.d., ki je nastala zaradi zamenjave delnic ob izvedbi delitve pooblaščene investicijske družbe VIPA INVEST Pooblaščena investicijska družba d.d. z ustanovitvijo novih družb VIPA INVEST Delniška investicijska družba d.d. in VIPA HOLDING d.d. tako, da osnovni kapital družbe VIPA HOLDING d.d. znaša 7.347.565.000,00 SIT in je razdeljen na 7.347.565 navadnih imenskih rednih delnic.

6.     Spremembe statuta
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve statuta ter potrjuje čistopis statuta.

7.     Izvolitev članov nadzornega sveta
Predlog sklepov nadzornega sveta:
7.1     Skupščina družbe ugotavlja, da so bili dosedanji člani nadzornega sveta družbe VIPA HOLDING d.d., v skladu z drugim odstavkom 192. člena imenovani do prve skupščine družbe VIPA HOLDING d.d..

7.2.     Skupščina družbe za nove člane nadzornega sveta družbe VIPA HOLDING d.d. za mandatno dobo štirih let izvoli: Egidija Birso, Jožeta Fundo in Stojana Petriča.

8.     Določitev sejnine članom nadzornega sveta
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina družbe določa sejnino za predsednika nadzornega sveta 60.000,00 SIT neto, za člane pa 50.000,00 SIT neto. Članom nadzornega sveta se povrnejo materialni stroški za prihod na sejo.

9.     Imenovanje finančnega revizorja
Predlog sklepa nadzornega sveta: Skupščina družbe imenuje za finančnega revizorja za poslovno leto 2004 revizijsko družbo PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o., Ljubljana.

PREDLOGI DELNIČARJEV
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Če delničar v enem tednu po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen nasprotni predlog, bo družba postopala skladno z 288. členom zakona o gospodarskih družbah.

GRADIVO
Letno poročilo za poslovno leto končano na 31. 12. 2003 z mnenjem revizorja, pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na 31. 12. 2003 z mnenjem revizorja, čistopis statuta z označinimi spremembami statuta in drugo gradivo za sejo skupščine je delničarjem dostopno na sedežu družbe VIPA HOLDING d.d., Erjavčeva ulica 2, Nova Gorica, vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine med 9:00 in 15:00 uro.

UDELEŽBA IN GLASOVANJE NA SKUPŠČINI
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki vpisani v delniški knjigi VIPA HOLDING d.d. tri delovne dneve pred zasedanjem skupščine in bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z veljavnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom. Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne osebe se mora izkazati še z izpisom iz sodnega registra.

DRUGI SKLIC
Če na seji ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje, istega dne, to je 31. 8. 2004 na istem kraju ob 12.30 uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

                                         Uprava VIPA HOLDING d.d.