domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

29.4.2024 Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2023

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Objava sklepov 1. redne skupščine, sprememba v nadzornem svetu, sprememba sedeža družbe, uskladitev kapitala, sprememba deleža vrednostnih papirjev v kapitalu izdajatelja, ki jih ima v lasti član uprave

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze d.d. objavlja družba VIPA HOLDING, d.d., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica:

I.   s k l e p e   s u p š č i n e

Skupščina družbe VIPA HOLDING d.d. je na svoji I. redni seji dne 31. 8. 2004 sprejela naslednje sklepe:

1.     Skupščina izvoli g. Egidija Birsa za predsednika skupščine, g. Martina Murovec in ga. Suzano Žarkovič za preštevalca glasov, ter ugotovi prisotnost vabljene notarke Eve Lučovnik.
2.     Skupščina družbe podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2003.
3.     Spremeni se sedež družbe na 5000 Nova Gorica, Kidričeva ulica 19.
4.1.     Skupščina družbe ugotavlja:
a.)     da je na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina pooblaščene investicijske družbe VIPA INVEST Pooblaščena investicijska družba d.d. dne 10. 4. 2003 imenovala KDD Centralno klirinško depotno družbo d.d., Ljubljana za zastopnika za sprejem delnic, v postopku delitve pooblaščene investicijske družbe VIPA INVEST Pooblaščena investicijska družba d.d.,
b.)     da je KDD Centralno klirinško depotna družba d.d., Ljubljana v zadevi zamenjave delnic zaradi izvebe razdelitve z ustanovitvijo dveh novih prevzemnih družb, dne 24. 10. 2003 vpisala 7.347.565 navadnih imenskih rednih delnic prevzemne družbe VIPA HOLDING d.d., v skladu z menjalnim razmerjem določenim v 4. poglavju delitvenega načrta,
c.)     da je KDD Centralno klirinško depotna družba d.d., Ljubljana v centralni register vrednostnih papirjev vpisala 7.347.565 delnice družbe VIPA HOLDING d.d. v nominalni vrednosti celotne izdaje 7.347.565.000,00 SIT, ki predstavlja dejanski osnovni kapital družbe VIPA HOLDING d.d. in
d.)     da je Okrožno sodišče v Novi Gorici v registerski zadevi vpisa ustanovitve subjekta vpisa dne 14. 10. 2003 sklenilo, da se v sodnem registru tega sodišča vpiše subjekt VIPA HOLDING d.d. z osnovnim kapitalom 7.338.866.000,00 SIT, ki predstavlja izhodiščni osnovni kapital družbe VIPA HOLDING d.d..
4.2.     Skupščina družbe odloča, da se uskladi razlika med izhodiščnim in dejanskim osnovnim kapitalom družbe VIPA HOLDING d.d., ki je nastala zaradi zamenjave delnic ob izvedbi delitve pooblaščene investicijske družbe VIPA INVEST Pooblaščena investicijska družba d.d. z ustanovitvijo novih družb VIPA INVEST Delniška investicijska družba d.d. in VIPA HOLDING d.d. tako, da osnovni kapital družbe VIPA HOLDING d.d. znaša 7.347.565.000,00 SIT in je razdeljen na 7.347.565 navadnih imenskih rednih delnic.
5.     Skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve statuta ter potrjuje čistopis statuta. Čistopis statuta z označenimi spremembami statuta je delničarjem dostopen na sedežu družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, vsak delavnik med 9:00 in 15:00 uro.
6.1     Skupščina družbe ugotavlja, da so bili dosedanji člani nadzornega sveta družbe VIPA HOLDING d.d., v skladu z drugim odstavkom 192. člena ZGD imenovani do prve skupščine družbe VIPA HOLDING d.d..
6.2.     Skupščina družbe za nove člane nadzornega sveta družbe VIPA HOLDING d.d. za mandatno dobo štirih let izvoli: Egidija Birso, Jožeta Fundo in Stojana Petriča.
7.     Skupščina družbe določa sejnino za predsednika nadzornega sveta 60.000,00 SIT neto, za člane pa 50.000,00 SIT neto. Članom nadzornega sveta se povrnejo materialni stroški za prihod na sejo.
8.     Skupščina družbe imenuje za finančnega revizorja za poslovno leto 2004 revizijsko družbo PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o., Ljubljana.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

                                                                                                               


I I.   s p r e m e m b a   v   n a d z o r n e m   s v e t u

Skupščina družbe VIPA HOLDING d.d. je na svoji I. redni seji dne 31. 8. 2004 izvolila Egidija Birso, Jožeta Fundo in Stojana Petriča za nove člane nadzornega sveta družbe VIPA HOLDING d.d. za mandatno dobo štirih let.

                                                                                                               

I I I.   s p r e m e m b a   s e d e ž a   d r u ž b e

Skupščina družbe VIPA HOLDING d.d. je na svoji I. redni seji dne 31. 8. 2004 sprejela sklep, da se spremeni sedež družbe na 5000 Nova Gorica, Kidričeva ulica 19.

                                                                                                             

I V.   u s k l a d i t e v   k a p i t a l a

Skupščina družbe VIPA HOLDING d.d. je na svoji I. redni seji dne 31. 8. 2004 sprejela sklep, da se uskladi razlika med izhodiščnim in dejanskim osnovnim kapitalom družbe VIPA HOLDING d.d., ki je nastala zaradi zamenjave delnic ob izvedbi delitve pooblaščene investicijske družbe VIPA INVEST Pooblaščena investicijska družba d.d. z ustanovitvijo novih družb VIPA INVEST Delniška investicijska družba d.d. in VIPA HOLDING d.d. tako, da osnovni kapital družbe VIPA HOLDING d.d. znaša 7.347.565.000,00 SIT in je razdeljen na 7.347.565 navadnih imenskih rednih delnic.

                                                                                                             

V.   s p r e m e m b a   d e l e ž a   v r e d n o s t n i h   p a p i r j e v   v   k a p i t a l u   i z d a j a t e l j a ,   k i   j i h   i m a   v   l a s t i   č l a n   u p r a v e

Predsednik uprave družbe VIPA HOLDING d.d. Lucijan Čermelj je dne 23. 8. 2004 in 26. 8. 2004 povečal delež vrednostnih papirjev v kapitalu družbe VIPA HOLDING d.d. za 1.026 in 1.000 delnic v skupni vrednosti 1.823.200,00 SIT. Po obeh sklenjenih poslih ima Lucijan Čermelj v lasti 6.793 delnic družbe VIPA HOLDING d.d., kar predstavlja 0,09 % delež v kapitalu družbe.


                                         Uprava družbe VIPA HOLDING, d.d.