domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.11.2019 Obvestilo o sklenitvi sodne poravnave

13.11.2019 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.10.2019

17.10.2019 Prejem izpodbojne tožbe

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Sprememba deleža vrednostnih papirjev v kapitalu izdajatelja, ki jih ima v lasti član uprave

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze d.d. družba VIPA HOLDING, d.d., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica objavlja:

S p r e m e m b a   d e l e ž a   v r e d n o s t n i h   p a p i r j e v   v   k a p i t a l u   i z d a j a t e l j a ,   k i   j i h   i m a   v   l a s t i   č l a n   u p r a v e

Namestnik predsednika uprave družbe VIPA HOLDING d.d. Martin Murovec je dne 6. 9. 2004 pridobil 267 delnic ter dne 7. 9. 2004 1.733 delnic družbe VIPA HOLDING d.d. v skupni vrednosti 1.800.200,00 SIT. Po obeh sklenjenih poslih ima Martin Murovec v lasti 2.000 delnic družbe VIPA HOLDING d.d., kar predstavlja 0,03  % delež v kapitalu družbe.


                            Uprava družbe VIPA HOLDING, d.d.