domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Objava sklepov 3. redne seje nadzornega sveta, sprememba deleža vrednostnih papirjev v kapitalu izdajatelja, ki jih ima v lasti član uprave

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze d.d. objavlja družba VIPA HOLDING, d.d., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica:


I.   s k l e p e   n a d z o r n e g a   s v e t a

Nadzorni svet delniške družbe VIPA HOLDING, d.d., je na 3. redni seji dne 18. 10. 2004 sprejel naslednje sklepe:

Sklep št. 1: Nadzorni svet soglasno sprejme predlagan dnevni red..
Sklep št. 2: Člani nadzornega sveta izvolijo Stojana Petriča za predsednika in Jožeta Fundo za namestnika predsednika nadzornega sveta.
Sklep št. 3: Nadzorni svet sprejme poslovnik o delu nadzornega sveta s predlaganimi dopolnitvami.
Sklep št. 4: Nadzorni svet se seznani z informacijo o poslovanju v obdobju od 01. 01. 2004 do 31. 07. 2004.
Sklep št. 5: Nadzorni svet zadolži upravo, da do naslednje seje dopolni strategijo razvoja družbe.
Sklep št. 6: Nadzorni svet se seznani z informacijo o spremembi lastniške strukture.

                                                                                                           

II.   s p r e m e m b a   d e l e ž a   v r e d n o s t n i h   p a p i r j e v   v   k a p i t a l u   i z d a j a t e l j a ,   k i   j i h   i m a   v   l a s t i   č l a n   u p r a v e

Predsednik uprave družbe VIPA HOLDING d.d. Lucijan Čermelj je dne 18. 10. 2004 in 19. 10. 2004 povečal delež vrednostnih papirjev v kapitalu družbe VIPA HOLDING d.d. za 2.002 in 1.205 delnic v skupni vrednosti 2.885.252,30 SIT. Po obeh sklenjenih poslih ima Lucijan Čermelj v lasti 10.000 delnic družbe VIPA HOLDING d.d., kar predstavlja 0,14 % delež v kapitalu družbe.


                            Uprava družbe VIPA HOLDING, d.d.