domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Sprememba deleža vrednostnih papirjev, ki jih ima v lasti član uprave v kapitalu izdajatelja

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze d.d. družba VIPA HOLDING, d.d., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica objavlja:

S p r e m e m b a   d e l e ž a   v r e d n o s t n i h   p a p i r j e v   v   k a p i t a l u   i z d a j a t e l j a ,   k i   j i h   i m a   v   l a s t i   č l a n   u p r a v e

Namestnik predsednika uprave družbe VIPA HOLDING d.d. Martin Murovec je dne 8. 11 2004 pridobil 2.240 delnic ter dne 9. 11. 2004 760 delnic družbe VIPA HOLDING d.d. v skupni vrednosti 2.700.300,00 SIT. Po obeh sklenjenih poslih ima Martin Murovec v lasti 5.000 delnic družbe VIPA HOLDING d.d., kar predstavlja 0,07  % delež v kapitalu družbe.


                            Uprava družbe VIPA HOLDING, d.d.