domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Objava sklica 2. redne skupščine, sklepi 6. redne seje nadzornega sveta

Uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica

skladno z 20. členom Statuta družbe sklicuje

2. redno skupščino družbe VIPA HOLDING d.d.,

ki bo v torek 14.  junija 2005 ob 12. uri v poslovnih prostorih družbe,
Kidričeva ulica 19, Nova Gorica in predlaga naslednji

dnevni red

1.     Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina izvoli predsednika in preštevalce glasov, ter ugotovi prisotnost vabljene notarke.

2.     Seznanitev skupščine družbe z Letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31.12.2004 skupaj z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31.12.2004.

3.     Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina družbe podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2004.

4.     Imenovanje finančnega revizorja

Predlog sklepa nadzornega sveta: Skupščina družbe imenuje za finančnega revizorja za poslovno leto 2005 revizijsko družbo PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o., Ljubljana.

PREDLOGI DELNIČARJEV
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Če delničar v enem tednu po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen nasprotni predlog, bo družba postopala skladno z 288. členom zakona o gospodarskih družbah.

GRADIVO
Letno poročilo za poslovno leto končano na 31. 12. 2004 z mnenjem revizorja, pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na 31. 12. 2004 z mnenjem revizorja in drugo gradivo za sejo skupščine je delničarjem dostopno na sedežu družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine med 9:00 in 15:00 uro.

UDELEŽBA IN GLASOVANJE NA SKUPŠČINI
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki vpisani v delniški knjigi VIPA HOLDING d.d. tri delovne dneve pred zasedanjem skupščine in bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z veljavnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom. Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne osebe se mora izkazati še z izpisom iz sodnega registra.

DRUGI SKLIC
Če na seji ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje, istega dne, to je 14.06.2005 na istem kraju ob 12.30 uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

                            Uprava družbe VIPA HOLDING d.d.

                                                                                                             

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica objavlja:


s k l e p e   n a d z o r n e g a   s v e t a


Nadzorni svet delniške družbe VIPA HOLDING d.d., je na 6. redni seji dne 09.05.2005 sprejel naslednje sklepe:

Sklep št. 1: Nadzorni svet sprejme dnevni red s predlaganimi dopolnitvami.

Sklep št. 2.: Nadzorni svet se seznani z informacijo o poslovanju družbe v prvih štirih mesecih leta 2005.

Sklep št. 3: Nadzorni svet nima pripomb na revizijsko poročilo o pregledu računovodskih izkazov družbe za poslovno leto končano na 31.12.2004 in potrjuje letno poročilo kot ga je predložila uprava..

Sklep št. 4: Nadzorni svet daje soglasje k dnevnemu redu druge redne skupščine družbe.


                                       Uprava družbe VIPA HOLDING d.d.