domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

29.4.2024 Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2023

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Objava sklepov 2. redne skupščine

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in pravil Ljubljanske borze d.d., uprava družbe VIPA HOLDING d.d. objavlja


s k le p e  2.  r e d n e  s e j e  s k u p š č i n e  d e l n i č a r j e v   d r u ž b e


Skupščina delničarjev družbe VIPA HOLDING d.d. je na svoji drugi redni seji dne 14.06.2005 soglasno sprejela naslednje sklepe:

1.     Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja

Skupščina za predsednika izvoli g. Egidija Birso in za preštevalki glasov ga. Suzano Žarkovič in Jožico Loncner, ter ugotovi prisotnost vabljene notarke ga. Eve Lučovnik.

2.     Skupščina družbe se je seznanila z Letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31.12.2004 skupaj z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31.12.2004.

3.     Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Skupščina družbe podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2004.

4.     Imenovanje finančnega revizorja

Skupščina družbe imenuje za finančnega revizorja za poslovno leto 2005 revizijsko družbo PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o., Ljubljana.


Na drugi redni seji skupščine delničarjev družbe ni bilo napovedanih ničnostnih ali izpodbojnih tožb.                            Uprava družbe VIPA HOLDING d.d.