domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Mnenje uprave glede ponudbe za odkup vseh delnic družbe

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja:

M n e n j e  u p r a v e  g l e d e   p o n u d b e  z a  o d k u p  v s e h  d e l n i c  d r u ž b e

Na podlagi določil 25. člena Zakona o prevzemih, objavlja uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, mnenje glede javne ponudbe, ki jo je dne 11.04.2006 objavila družba VIPA, Družba za finančno poslovanje in razvoj d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, za odkup vseh delnic izdajatelja družbe VIPA HOLDING d.d. in izjavlja:

1.     Med upravo izdajatelja družbe VIPA HOLDING d.d. in upravo družbe ponudnika VIPA, Družba za finančno poslovanje in razvoj d.d. Nova Gorica,  ne obstaja nikakršen sporazum glede ponudbe za odkup,

2.     Med upravo družbe izdajatelja in ponudnikom ne obstaja nikakršen sporazum glede uresničevanja glasovalnih pravic iz vrednostnih papirjev, ki so že v lasti ponudnika,

3.     Uprava družbe VIPA HOLDING d.d., je dvočlanska. Sestavljata jo predsednik in namestnik predsednika uprave. Predsednik uprave in namestnik imata v lasti delnice družbe izdajatelja in nameravata sprejeti ponudbo za odkup. Uprava družbe izdajatelja prevzemu ne nasprotuje in ne bo ponudila svojega odstopa,

4.     Povzetek revidiranega nekonsolidiranega in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto končano na 31.12.2004, je družba izdajatelj objavila v časopisu Finance in na svojih spletnih straneh www.vipa-holding.si dne 27.05.2005. Celotno letno poročilo je na voljo na spletnih straneh družbe.

Družba VIPA HOLDING d.d., je po revidiranih podatkih poslovno leto 2004 zaključila z izgubo v višini 77.691.000,00 SIT. Po nerevidiranih podatkih, je družba poslovno leto 2005 zaključila z dobičkom v višini 202.707.000,00 SIT. Nominalna vrednost delnice znaša 1.000,00 SIT, zadnja revidirana knjigovodska vrednost delnice družbe izdajatelja skupaj s posebnimi prevrednotovalnimi popravki je na dan 31.12.2004 znašala 2.191,55 SIT, brez posebnih  prevrednotovalnih popravkov pa 1.672,98 SIT.

Uprava družbe izdajatelja bo po objavi tega mnenja z njegovo vsebino nemudoma seznanila vse zaposlene v družbi.

To obvestilo bo od 13.04.2006 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe izdajatelja www.vipa-holding.si .


Nova Gorica, 13.04.2006


                                VIPA HOLDING d.d.
                                Uprava