domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
27.11.2023 Mnenje poslovodstva ciljne družbe glede prevzemne ponudbe

22.11.2023 Obvestilo o prejetju prevzemne ponudbe in prospekta

15.11.2023 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.10.2023

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Prejem odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o uspešnosti ponudbe za odkup delnic družbe

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja:

P r e j e m  o d l o č b e  A g e n c i j e  z a  t r g  v r e d n o s t n i h  p a p i r j e v  o  u s p e š n o s t i   p o n u d b e  z a  o d k u p  d e l n i c  d r u ž b e

Uprava družbe VIPA HOLDING d.d., je dne 16.05.2006 od Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) prejela odločbo opr. št.: 171/122/AG-06-(165) z dne 15.05.2006, s katero je ATVP ugotovila, da je javna ponudba ponudnika VIPA, družba za finančno poslovanje in razvoj d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, za odkup 7.347.565 navadnih imenskih delnic oznake VHDR istega razreda z glasovalno pravico, zmanjšano za 1.726.062 delnic oznake VHDR, katere ima ponudnik že v lasti, torej skupno za 5.621.503 navadnih imenskih delnic oznake VHDR, z nominalno vrednostjo delnic 1.000 SIT izdajatelja VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, ki je trajala od 11. 4. 2006 do 9. 5. 2006 uspešna.

Obvestilo je od 17. 5. 2006 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Nova Gorica, 17.05.2006


                                VIPA HOLDING d.d.
                                Uprava