domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

29.4.2024 Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2023

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Obvestilo o nameri za ponudbo za odkup delnic družbe Primorje d.d.

Družbi PRIMORJE HOLDING d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: »PRIMORJE HOLDING d.d.«) in VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: »VIPA HOLDING d.d.«), (v nadaljevanju skupaj: »ponudnika«) nameravata izvesti postopek javne ponudbe za odkup delnic družbe PRIMORJE d.d., družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: »PRIMORJE d.d.« ali »izdajatelj«).

Delnice družbe PRIMORJE d.d. so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: »KDD«) pod oznako PRAR. Z delnicami družbe PRIMORJE d.d. se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Ponudnika sta dne 16. 5. 2006 sklenila Delničarski sporazum s ciljem ureditve medsebojnih razmerij s skupno ponudbo za odkup delnic družbe PRIMORJE d.d. Takoj po sklenitvi delničarskega sporazuma sta ponudnika o nameri za ponudbo za odkup, skladno s 15. členom Zakona o prevzemih (ZPre - Ul. RS 47/97, 56/99), obvestila Agencijo za trg vrednostnih papirjev, upravo družbe PRIMORJE d.d. in Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence. Na dan sklenitve Delničarskega sporazuma, oziroma na dan posredovanega obvestila o nameri, je bila družba PRIMORJE HOLDING d.d. imetnik 209.701 delnic družbe PRIMORJE d.d., kar predstavlja 23,40% vseh delnic družbe, družba VIPA HOLDING d.d. pa imetnik 78.907 delnic družbe PRIMORJE d.d., kar predstavlja 8,81% vseh delnic družbe, skupaj sta bila ponudnika torej imetnika 288.608 delnic družbe PRIMORJE d.d., kar predstavlja 32,21% vseh delnic družbe PRIMORJE d.d. Pred sklenitvijo Delničarskega sporazuma med ponudnikoma ni bilo nobenega dogovora glede usklajenega pridobivanja delnic družbe PRIMORJE d.d. ali izvrševanja glasovalnih pravic iz njih.

Ponudnika bosta najkasneje 30 dni po tem obvestilu objavila ponudbo za odkup vseh delnic družbe PRIMORJE d.d., ki še niso v njuni lasti. Ponudnika bosta v ponudbi za odkup ponudila izplačilo celotne cene v denarju po ceni 8.200,00 SIT za vsako delnico.

Ponudnika nameravata v skladu z 31. členom ZPre kupovati delnice družbe PRIMORJE d.d. tudi od dne tega obvestila dalje, in sicer po slabših ali enakih pogojih, kot bodo določeni v ponudbi za odkup.

V Ajdovščini, dne 16.5.2006     V Novi Gorici, dne 16.5.2006

PRIMORJE HOLDING d.d.     VIPA HOLDING d.d.
       
Gorazd Humar                    Lucijan Čermelj     Martin Murovec
Predsednik uprave                    Predsednik uprave     Nam. preds. uprave