domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Sklic tretje redne skupščine družbe

Uprava družbe VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica

sklicuje skladno z 20. členom Statuta družbe

3. redno skupščino družbe VIPA HOLDING, d.d.

ki bo v petek, 30. junija 2006, ob 14.00 uri, v poslovnih prostorih družbe,
Kidričeva ulica 19, Nova Gorica in predlaga naslednji

dnevni red

1.     Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina izvoli predsednika in preštevalca glasov, ter ugotovi prisotnost vabljene notarke.

2.     Seznanitev skupščine družbe z Letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2005 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila

3.     Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

3.1.     Bilančni dobiček poslovnega leta 2005 znaša 307.806.179,73 SIT in se uporabi:

-     v višini 183.689.125,00 SIT za izplačilo dividend delničarjem, ki so na dan 03. 07. 2006 vpisani v KDD kot imetniki delnic. Izplačilo dividend, ki znaša 25,00 SIT bruto na delnico se opravi v devetdesetih dneh po skupščini,
-     v višini 3.500.000,00 SIT za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta,
-     v višini 7.000.000,00 SIT za izplačilo nagrad članom uprave in
-     v višini 113.617.054,73 SIT ostane nerazporejen.

3.2.     Skupščina družbe podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2005.


4.     Spremembe statuta in uskladitev osnovnega kapitala zaradi prehoda na evro

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

4.1.     Spremeni se 6. člen Statuta VIPA HOLDING, d.d. tako, da se glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 7.347.565.000,00 SIT (sedem milijard tristo sedeminštirideset milijonov petsto petinšestdeset tisoč in 00/100 tolarjev).

Osnovni kapital je razdeljen na 7.347.565 (sedem milijonov tristo sedeminštirideset tisoč petsto petinšestdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic.

Vse delnice so navadne imenske kosovne delnice in dajejo delničarju pravico do:

•     udeležbe pri upravljanju družbe in sicer do enega glasu pri glasovanju na skupščini,
•     sorazmerne dividende iz dobička, ki je namenjen za plačilo dividend in
•     v primeru stečaja ali likvidacije pravico do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.

Delnice so izdane v nematerializirani obliki.«

4.2.     Spremenijo se vsi drugi členi statuta družbe, v katerih je naveden izraz »delnica« v različnih oblikah tako, da se izraz »delnica« nadomesti z izrazom »kosovna delnica« v ustrezni edninski oz. množinski obliki in v ustreznem sklonu.

4.3.     Spremeni se 3. alinea 17. člena Statuta VIPA HOLDING, d.d. tako, da se glasi:

»razrešnici upravi in nadzornemu svetu v duhu določb 294. člena ZGD-1,«

4.4.     Skupščina pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovani znesek osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave ter skladno s tem spremeni statut.

5.     Imenovanje finančnega revizorja

Predlog sklepa nadzornega sveta: Skupščina družbe imenuje za finančnega revizorja za poslovno leto 2006 revizijsko družbo PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o., Ljubljana.

PREDLOGI DELNIČARJEV
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Če delničar v enem tednu po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen nasprotni predlog, bo družba postopala skladno s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah.

GRADIVO
Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2005 skupaj s pisnim poročilom revizorja, pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2005 in drugo gradivo za sejo skupščine je delničarjem dostopno na sedežu družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine med 9:00 in 15:00 uro.

UDELEŽBA IN GLASOVANJE NA SKUPŠČINI
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki vpisani v delniški knjigi VIPA HOLDING, d.d. tri delovne dneve pred zasedanjem skupščine in bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z veljavnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom. Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne osebe se mora izkazati še z izpisom iz sodnega registra.

DRUGI SKLIC
Če na seji ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje, istega dne, to je 30. 06. 2006 na istem kraju ob 14.30 uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
                    VIPA HOLDING, d.d.
                    UpravaV Novi Gorici, 24. 05. 2006