domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Ponudba za odkup delnic družbe Primorje d.d.

Na podlagi 14. člena Zakona o prevzemih daje Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana

PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE
PRIMORJE d.d., družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina
na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev
št. 171/125/AG-06-(193) z dne 1. 6. 2006


1. Ponudnika

•     PRIMORJE HOLDING d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: »PRIMORJE HOLDING d.d.« in
•     VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: »VIPA HOLDING d.d.«), (v nadaljevanju: »ponudnika«).

2. Vrednostni papirji, ki so predmet ponudbe za odkup

Firma in sedež izdajatelja: PRIMORJE d.d., družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: »PRIMORJE d.d.« ali »izdajatelj«).

Ponudba za odkup se nanaša na vse delnice izdajatelja, kar pomeni 895.999 navadnih imenskih delnic istega razreda z glasovalno pravico in nominalno vrednostjo 2.000,00 SIT (v nadaljevanju: »delnice«), zmanjšano za 449.682 delnic, katere imata ponudnika že v lasti, torej skupno za 446.317 delnic izdajatelja.

Delnice so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: »KDD«) pod oznako PRAR.

3. Pogoji ponudbe za odkup

Ponudnika za delnice, ki so predmet ponudbe za odkup, ponujata plačilo celotne cene v denarju.

Cena, ki jo ponujata ponudnika za plačilo vsake navadne imenske delnice, ki je predmet ponudbe, znaša 8.200,00 SIT.

4. Veljavnost ponudbe

Veljavnost ponudbe je od vključno 6. 6. 2006 do vključno 4. 7. 2006, do 10. ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (ZPre - Ur. l. RS, št. 47/97).

5. Minimalno število vrednostnih papirjev, potrebnih za uspeh ponudbe za odkup

Ponudnika ne določata najmanjšega števila delnic, ki so predmet ponudbe za odkup, katerih imetniki bi morali sprejeti ponudbo, da bi se ponudba štela za uspešno.

Ponudba bo štela za uspešno ne glede na število delnic, katerih imetniki bodo sprejeli ponudbo.

6. Razvezni pogoj

Ta ponudba oziroma s sprejemom ponudbe že sklenjene pogodbe prenehajo veljati in se razveljavijo v primeru, če Urad za varstvo konkurence pred izdajo odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o uspešnosti ponudbe iz 43. člena Zakona o prevzemih izda odločbo o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence, s katero na podlagi 3. odstavka 41. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99) zavrne izdajo dovoljenja oziroma soglasja k ponudbi za odkup.

7. Rok za plačilo

Plačilo imetnikom delnic, ki sprejmejo ponudbo za odkup, bo izvršeno v osmih dneh, šteto od dne, ko KDD prejme ugotovitveno odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, da je ponudba za odkup uspela.

8. Druga pomembna dejstva v zvezi s ponudbo za odkup

Ponudba za odkup se bo izvršila na podlagi Delničarskega sporazuma, ki je bil sklenjen dne 16. 5. 2006 (v nadaljevanju: »Delničarski sporazum«). Delničarski sporazum sta ponudnika sklenila s ciljem ureditve medsebojnih razmerij v zvezi s skupno ponudbo za odkup delnic izdajatelja. Po sklenitvi Delničarskega sporazuma sta ponudnika še isti dan osebam iz 15. člena ZPre posredovala obvestilo o nameri za odkup vseh delnic izdajatelja. Na dan sklenitve Delničarskega sporazuma, oziroma na dan posredovanega obvestila o nameri, je bila družba PRIMORJE HOLDING d.d. imetnik 209.701 delnic izdajatelja, kar predstavlja 23,40% vseh delnic izdajatelja, družba VIPA HOLDING d.d. pa imetnik 78.907 delnic izdajatelja, kar predstavlja 8,81% vseh delnic izdajatelja, skupaj sta bila ponudnika torej imetnika 288.608 delnic izdajatelja, kar predstavlja 32,18% vseh delnic izdajatelja. Pred sklenitvijo Delničarskega sporazuma med ponudnikoma ni bilo nobenega dogovora glede usklajenega pridobivanja delnic izdajatelja ali izvrševanja glasovalnih pravic iz njih. Ponudnika sta se dogovorila, da bosta usklajeno delovala na vseh prihodnjih skupščinah izdajatelja. V Delniškem sporazumu je določeno, da ima družba PRIMORJE HOLDING d.d. namen kupovati delnice izdajatelja neposredno po posredovanem obvestilu o nameri, pri čemer morajo biti ti nakupi končani do oddaje prospekta za odkup, ki se priloži vlogi za izdajo dovoljenja za ponudbo za odkup delnic izdajatelja. Družba VIPA HOLDING d.d. nima namena kupovati delnic izdajatelja izven postopka javne ponudbe za odkup.

Družba PRIMORJE HOLDING d.d. je v skladu z 31. členom ZPre ter v skladu z Delničarskim sporazumom od dneva posredovanega obvestila o nameri za odkup pridobila 161.074 delnic, na katere se nanaša ponudba za odkup, vendar po slabših ali enakih pogojih, kot so določeni v ponudbi za odkup.

Na dan objave te ponudbe za odkup ima družba PRIMORJE HOLDING d.d. v lasti 370.775 delnic PRAR, kar predstavlja 41,38% vseh delnic izdajatelja, družba VIPA HOLDING d.d. pa ima v lasti 78.907 delnic izdajatelja, kar predstavlja 8,81% vseh delnic izdajatelja. Oba ponudnika imata torej na dan objave te ponudbe skupaj v lasti 449.682 delnic PRAR, kar predstavlja 50,19% vseh delnic izdajatelja.

Ponudnika si bosta delnice, ki so predmet ponudbe, razdelila v naslednjem razmerju:
1.     Od skupnega števila pridobljenih delnic PRAR bo prvih 32.515 delnic pridobila družba PRIMORJE HOLDING d.d.
2.     Preostanek pridobljenih delnic PRAR bo razdeljen med ponudnikoma v naslednjem razmerju: 90% delnic pridobi PRIMORJE HOLDING d.d., 10% delnic pridobi VIPA HOLDING d.d. Od preostanka delnic iz prejšnjega odstavka se na podlagi razmerja iz prejšnjega stavka izračuna cela števila delnic, ki jih bo pridobil posamezen ponudnik. Razlike med celimi števili se seštejejo in tvorijo ostanek delnic, ki jih bo pridobila družba VIPA HOLDING d.d.

Z delnicami izdajatelja, ki so predmet ponudbe za odkup, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Ponudnika lahko prekličeta ponudbo in odstopita od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom ponudbe, v skladu z Zakonom o prevzemih, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6.1. prospekta, pri čemer bosta ponudnika nosila vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre.

Dne 8. 5. 2006 se je končala javna ponudba družbe VIPA družba za finančno poslovanje in razvoj d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: »VIPA d.d.«), za odkup delnic družbe VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica. Po koncu trajanja javne ponudbe je imela družba VIPA d.d. v lasti 3.414.653 delnic družbe VIPA HOLDING d.d., kar je predstavljalo 46,47% vseh delnic družbe VIPA HOLDING d.d. Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 15. 5. 2006 sprejela odločbo o uspešnosti ponudbe družbe VIPA d.d. za odkup delnic družbe VIPA HOLDING d.d.

9. Banka, ki v imenu ponudnika daje ponudbo za odkup

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana.

10. Oddaja izjave o sprejemu ponudbe

Imetnik sprejme ponudbo za odkup tako, da v času trajanja ponudbe za odkup odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana ali pri drugemu pooblaščenemu udeležencu trga vrednostnih papirjev, pri čemer mora Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Oddelek za obračun in poravnavo poslov z vrednostnimi papirji, Šmartinska 130/V, 1520 Ljubljana prejeti pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno zadnjega dne ponudbe za odkup, to je 4. 7. 2006, do 10. ure.

Imetniki delnic, na katere se nanaša ponudba za odkup, ki še nimajo odprtega računa vrednostnih papirjev pri pooblaščenem udeležencu trga vrednostnih papirjev, ki je član KDD, morajo predhodno odpreti račun vrednostnih papirjev pri pooblaščenem udeležencu trga vrednostnih papirjev in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev iz registrskega računa imetnika pri KDD na račun za trgovanje imetnika pri pooblaščenem udeležencu.

V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, na katere se nanaša ponudba za odkup, ki so obremenjene s pravicami tretjih, in so vpisane v centralnem registru pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe za odkup glede delnic, na katere se nanaša ponudba za odkup, ki niso obremenjene, ostane v veljavi.

11. Dostopnost prospekta za odkup

Prospekti za odkup so na vpogled pri vseh pooblaščenih udeležencih trga vrednostnih papirjev ter večjih poslovalnicah Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.