domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
14.10.2021 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.09.2021

30.9.2021 Nerevidirano poročilo družbe VIPA HOLDING d.d. za prvo polletje poslovnega leta 2021

15.9.2021 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.08.2021

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Dopolnitev obvestila o nameri za ponudbo za odkup

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja:

P r e j e m  d o p o l n i t v e  o b v e s t i l a  o  n a m e r i  z a  p o n u d b o  z a  o d k u p

Dne 17.08.2006 je uprava družbe VIPA HOLDING d.d. od družbe VIPA, Družba za finančno poslovanje in razvoj d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, prejela dopolnitev obvestila o nameri za odkup vseh delnic družbe VIPA HOLDING d.d. z dne 09.08.2006, s katerim je družbo VIPA HOLDING d.d. obvestila, da namerava skladno z 31. členom Zakona  o prevzemih (ZPre, Ur. L. RS 47/97), ki se na podlagi 79. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1, Ur.l. RS 79/2006) uporablja v tem postopku, v času do izteka roka za sprejem ponudbe odkupovati delnice družbe VIPA HOLDING d.d..

Obvestilo je od današnjega dne dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding-si.


Nova Gorica, 18.08.2006
                                                                   VIPA HOLDING d.d.
                                                                   Uprava