domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Mnenje uprave družbe VIPA HOLDING d.d. glede prevzemne ponudbe

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja:

MNENJE UPRAVE DRUŽBE VIPA HOLDING d.d. GLEDE PREVZEMNE PONUDBE

Na podlagi določil 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1, Ur.l. RS 79/2006), ki nadomešča 25. člen  Zakona o prevzemih (ZPre, Ur.l. RS 47/9), objavlja uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, mnenje glede javne ponudbe, ki jo je dne 08.09.2006 objavila družba VIPA, Družba za finančno poslovanje in razvoj d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 19, Nova Gorica za odkup vseh delnic izdajatelja družbe VIPA HOLDING d.d in izjavlja:

1.     Mnenje uprave glede prevzemnikovih namenov v zvezi s prestrukturiranjem družbe, politiko zaposlovanja, spremembo statuta in delitvijo dobička je, da se glede na navedbe v prospektu načrti bistveno ne spreminjajo.

Uprava se ne strinja:
-     z umikom delnic iz trgovanja na prostem trgu Ljubljanske borze, v kolikor bi ponudnik pridobil zadostno število delnic, saj je prav s tem zagotovljena transparentnost trgovanja in enakomerna obveščenost vseh vlagateljev. S tem povezani stroški bistveno ne povečujejo stroškov poslovanja,
-     z navedbami v drugem odstavku točke 3.5 prospekta, saj ponudnik in izdajatelj sodelujeta le pri prodaji skupnih finančnih naložb v podjetji Abanka Vipa d.d. in Plama GEO d.o.o., pri naložbah v podjetja Lipa Ajdovščina d.d., Ika Ajdovščina d.d. in Avrigo d.d., pa sodelujeta pri nakupu teh,
-     z navedbami v tretjem odstavku pod točko 8. prospekta, ter v tretjem odstavku pod točko 1.7 prospekta, da je direktor Vipe d.d., vodil posle na način, ki bi Vipi Holding d.d. omogočal prevzem Vipe d.d. in njeno obvladovanje.

2.     Med upravo izdajatelja družbe VIPA HOLDING d.d. in upravo družbe ponudnika VIPA, Družba za finančno poslovanje in razvoj d.d. Nova Gorica,  ne obstaja nikakršen sporazum glede prevzemne ponudbe,

3.     Med upravo družbe izdajatelja in ponudnikom ne obstaja nikakršen sporazum glede uresničevanja glasovalnih pravic iz vrednostnih papirjev, ki so že v lasti ponudnika,

4.     Uprava družbe VIPA HOLDING d.d., je dvočlanska. Sestavljata jo predsednik in namestnik predsednika uprave in nista imetnika delnic izdajatelja. Uprava družbe izdajatelja prevzemu ne nasprotuje in ne bo ponudila svojega odstopa,

5.     Povzetek revidiranega letnega poročila za poslovno leto končano na 31.12.2005, je družba izdajatelj objavila v časopisu Finance in na svojih spletnih straneh www.vipa-holding.si dne 29.05.2005. Celotno letno poročilo je na voljo na spletnih straneh družbe.

Družba VIPA HOLDING d.d., je po revidiranih podatkih poslovno leto 2005 zaključila z dobičkom v višini 307.806.000,00 SIT. Nominalna vrednost delnice znaša 1.000,00 SIT, zadnja revidirana knjigovodska vrednost delnice družbe izdajatelja je na dan 31.12.2005 znašala 2.210,59 SIT.

Uprava družbe izdajatelja je mnenje o prevzemni ponudbi hkrati z objavo posredovala tudi delavcem.

To obvestilo je od 15.09.2006 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe izdajatelja www.vipa-holding.si .

Nova Gorica, 15.09.2006

                                                                      VIPA HOLDING d.d.
                                                                      Uprava