domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Sklic 4. skupščine družbe

Uprava družbe VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica sklicuje skladno z 20. členom Statuta družbe in 1. odstavkom 36. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS št. 47/1997)

                  4. skupščino družbe VIPA HOLDING, d.d.

ki bo v ponedeljek, 12. februarja 2007, ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe, Kidričeva ulica 19, Nova Gorica in predlaga naslednji dnevni red

1.     Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina izvoli predsednika in preštevalca glasov, ter ugotovi prisotnost vabljenega notarja.

2.     Objava prevzemne ponudbe za delnice družbe MLINOTEST AJDOVŠČINA, d.d.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

2.     Skupščina soglaša z upravo družbe, da uprava družbe po lastni presoji objavi prevzemno ponudbo za delnice družbe MLINOTEST AJDOVŠČINA, d.d., in določi način in pogoje take prevzemne ponudbe. Soglasje skupščine ne pomeni, da je uprava zavezana objaviti tako prevzemno ponudbo.

3.     Odprodaja dolgoročnih finančnih naložb

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

3.1.     Skupščina soglaša z upravo družbe, da uprava družbe po lastni presoji proda poslovni delež v nominalni vrednosti 896.825.002,33 SIT družbe SENG, d.o.o.. Soglasje skupščine ne zavezuje uprave družbe, da proda poslovni delež družbe SENG, d.o.o..

3.2.     Skupščina soglaša z upravo družbe, da uprava družbe po lastni presoji proda poslovni delež v nominalni vrednosti 53.656.480,00 SIT družbe PLAMA – G.E.O., d.o.o., Podgrad. Soglasje skupščine ne zavezuje uprave družbe, da proda poslovni delež družbe PLAMA – G.E.O., d.o.o., Podgrad.

3.3.     Skupščina soglaša z upravo družbe, da uprava družbe po lastni presoji proda 1.219 delnic družbe VIPA, d.d., Nova Gorica. Soglasje skupščine ne zavezuje uprave družbe, da proda delnice družbe VIPA, d.d., Nova Gorica.

3.4.     Skupščina soglaša z upravo družbe, da uprava družbe po lastni presoji proda 599.511 delnic družbe MLINOTEST AJDOVŠČINA, d.d.. Soglasje skupščine ne zavezuje uprave družbe, da proda delnice družbe MLINOTEST AJDOVŠČINA, d.d..

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov ter njihovimi utemeljitvami je na voljo na sedežu družbe, Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, vsak delovni dan od 9.00 do 15.00 ure, od objave sklica do vključno dneva skupščine. Prav tako so utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov na voljo na elektronskem mediju družbe www.vipa-holding.si

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki delnic vpisani v delniški knjigi VIPA HOLDING, d.d. tri delovne dneve pred zasedanjem skupščine in bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z veljavnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom. Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne osebe se mora izkazati še z izpisom iz sodnega registra.

Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 10% osnovnega kapitala družbe. Če na seji ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje, istega dne, to je 12. 02. 2007 na istem kraju ob 10.30 uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Sklic skupščine je od 09. 01. 2007 dalje objavljen na spletnih straneh družbe izdajatelja www.vipa-holding.si .

                       
                                                               VIPA HOLDING, d.d.
                                                               Uprava

V Novi Gorici, 08. 01. 2007