domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

29.4.2024 Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2023

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Sklic skupščine

Uprava družbe VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, skladno z 20. členom Statuta družbe in na zahtevo delničarja VIPA d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica sklicuje

4. skupščino družbe VIPA HOLDING, d.d.,

ki bo v četrtek, 29. marca 2007, ob 12.00 uri, v poslovnih prostorih družbe, Kidričeva ulica 19, Nova Gorica in predlaga naslednji dnevni red:


1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja

Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se izvolita Suzana Žarkovič in Andraž Grum. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

2. Ugotovitev, da je dosedanjim članom nadzornega sveta prenehal mandat in izvolitev novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:
a.) Ugotovi se, da je dosedanjim članom nadzornega sveta Stojanu Petriču, Jožetu Fundi in Egidiju Birsa prenehal mandat v nadzornem svetu družbe Vipa Holding d.d. zaradi odstopa.

b.) Za člane nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem sprejetja tega sklepa, se izvolijo:
- Niko Trošt;
- Aleš Žajdela,
- Silvan Peršolja.

PREDLOGI DELNIČARJEV

Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

GRADIVO

Gradivo za sejo skupščine je delničarjem dostopno na sedežu družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine med 9:00 in 15:00 uro.

UDELEŽBA IN GLASOVANJE NA SKUPŠČINI

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki vpisani v delniški knjigi VIPA HOLDING, d.d. tri delovne dneve pred zasedanjem skupščine in bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z veljavnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom.

DRUGI SKLIC

Če na seji ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje, istega dne, to je 29. 03. 2007 na istem kraju ob 12.30 uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Sklic četrte skupščine delničarjev družbe je od 21. 02. 2007 dalje objavljen tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

                       
                                                                  VIPA HOLDING, d.d.
                                                                  Uprava
V Novi Gorici, 20. 02. 2007