domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.3.2023 Mesečno poročanje po stanju na dan 28.02.2023

10.2.2023 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.01.2023

13.1.2023 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.12.2022

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Sklepi 4. seje skupšine delničarjev družbe

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in pravil Ljubljanske borze d.d., uprava družbe VIPA HOLDING d.d. objavlja:

S k l e p e  4.  r e d n e  s k u p š č i n e  d e l n i č a r j e v  d r u ž b e

Skupščina delničarjev družbe VIPA HOLDING d.d. je na svoji četrti seji dne 29.03.2007 sprejela naslednje sklepe:


1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja

Sklep 1: Skupščina izvoli predsednika Stojana Zdolška, za preštevalca glasov Suzana Žarkovič in Andraž Grum. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

2. Ugotovitev, da je dosedanjim članom nadzornega sveta prenehal mandat in izvolitev novih članov nadzornega sveta

Sklep 2a) Ugotovi se, da je dosedanjim članom nadzornega sveta Stojanu Petriču, Jožetu Fundi in Egidiju Birsa prenehal mandat v nadzornem svetu družbe Vipa Holding d.d. zaradi odstopa.

Sklep 2b) Za člane nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem sprejetja tega sklepa, se izvolijo:
- Niko Trošt;
- Aleš Žajdela,
- Silvan Peršolja.

Na četrti seji skupščine ni bilo napovedanih ničnostnih ali izpodbojnih tožb.

Obvestilo o sprejetih sklepih na četrti skupščini delničarjev družbe je od 30. 03. 2007 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.Nova Gorica, 29.03.2007                                                    VIPA HOLDING d.d.
                                                    Uprava