domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Sklic pete redne skupščine družbe

Uprava družbe VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica

sklicuje skladno z 20. členom Statuta družbe

5. redno skupščino družbe VIPA HOLDING, d.d.

ki bo v torek, 31. julija 2007, ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe,
Kidričeva ulica 19, Nova Gorica in predlaga naslednji

dnevni red

1.     Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina izvoli predsednika in preštevalca glasov, ter ugotovi prisotnost vabljene notarke.

2.     Seznanitev skupščine družbe z Letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2006 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila

3.     Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

3.1.     Bilančni dobiček poslovnega leta 2006 znaša 1.775.464,82 EUR in se uporabi:

•     v višini 955.183,45 EUR za izplačilo dividend delničarjem, ki so na dan 31. 07. 2007 vpisani v KDD kot imetniki delnic. Izplačilo dividend, ki znaša 0,13 EUR bruto na delnico se opravi v devetdesetih dneh po skupščini,
•     v višini 36.400,00 EUR za izplačilo nagrad članom uprave in
•     v višini 783.881,37 EUR ostane nerazporejen.

3.2.     Skupščina družbe podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2006.

4.     Imenovanje finančnega revizorja

Predlog sklepa nadzornega sveta: Skupščina družbe imenuje za finančnega revizorja za poslovno leto 2007 revizijsko družbo CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1121 Ljubljana.


5.     Spremembe statuta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve statuta ter potrjuje čistopis statuta.

6.     Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina družbe na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo, da lahko v imenu in za račun družbe VIPA HOLDING, d.d. kupi lastne delnice, katerih delež ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala in sicer za namene iz prvega odstavka 247. člena ZGD-1.

Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice tudi za izplačevanje udeležbe na dobičku uprave in nadzornega sveta v delnicah družbe, za nagrajevanje zaposlenih, za izpeljavo programa delniških opcij ter zaradi drugih namenov.

Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja 18 mesecev.

Skupščina družbe pooblašča upravo, da pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev.

Pri pridobivanju lastnih delnic, nabavna cena delnic ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice za delnico in ne nižja od 3 EUR za delnico. Cena delnic pri odsvojitvi delnic ne sme biti nižja od njihove povprečne pridobitvene cene. Delnice pa se lahko z neposredno prodajo proda obstoječim delničarjem ali tretjim osebam.


PREDLOGI DELNIČARJEV
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Če delničar v enem tednu po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen nasprotni predlog, bo družba postopala skladno s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah.

GRADIVO
Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2006 skupaj s pisnim poročilom revizorja, pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2006, čistopis statuta z označenimi spremembami statuta in drugo gradivo za sejo skupščine je delničarjem dostopno na sedežu družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine med 9:00 in 15:00 uro.

UDELEŽBA IN GLASOVANJE NA SKUPŠČINI
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki vpisani v delniški knjigi VIPA HOLDING, d.d. tri delovne dneve pred zasedanjem skupščine in bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

DRUGI SKLIC
Če na seji ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje, istega dne, to je 31. 07. 2007 na istem kraju ob 10.30 uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Sklic pete redne skupščine delničarjev družbe je od 29. 06. 2007 dalje objavljen tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.
                      VIPA HOLDING, d.d.
                      Uprava


V Novi Gorici, 29. 06. 2007