domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Sklepi pete redne skupščine delničarjev družbe

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in pravil Ljubljanske borze d.d., uprava družbe VIPA HOLDING d.d. objavlja:

S k l e p e  5.  r e d n e  s k u p š č i n e  d e l n i č a r j e v  d r u ž b e

Skupščina delničarjev družbe VIPA HOLDING d.d. je na svoji peti redni seji dne 31.07.2007 sprejela naslednje sklepe:


1.     Skupščina izvoli za predsednika Andraža Gruma, za preštevalca glasov Lucijana Čermelja in Martina Murovca. Seji bo prisostvovala vabljena notarka.

2.     Bilančni dobiček poslovnega leta 2006 znaša 1.775.464,82 EUR in se uporabi:

•     v višini 955.183,45 EUR za izplačilo dividend delničarjem, ki so na dan 31. 07. 2007 vpisani v KDD kot imetniki delnic. Izplačilo dividend, ki znaša 0,13 EUR bruto na delnico se opravi v devetdesetih dneh po skupščini,
•     v višini 36.400,00 EUR za izplačilo nagrad članom uprave in
•     v višini 783.881,37 EUR ostane nerazporejen.

3.     Skupščina družbe podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2006.

4.     Skupščina družbe imenuje za finančnega revizorja za poslovno leto 2007 revizijsko družbo CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1121 Ljubljana.

5.     Skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve statuta ter potrjuje čistopis statuta.

6.     Skupščina družbe na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo, da lahko v imenu in za račun družbe VIPA HOLDING, d.d. kupi lastne delnice, katerih delež ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala in sicer za namene iz prvega odstavka 247. člena ZGD-1.
Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice tudi za izplačevanje udeležbe na dobičku uprave in nadzornega sveta v delnicah družbe, za nagrajevanje zaposlenih, za izpeljavo programa delniških opcij ter zaradi drugih namenov.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja 18 mesecev.
Skupščina družbe pooblašča upravo, da pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev.
Pri pridobivanju lastnih delnic, nabavna cena delnic ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice za delnico in ne nižja od 3 EUR za delnico. Cena delnic pri odsvojitvi delnic ne sme biti nižja od njihove povprečne pridobitvene cene. Delnice pa se lahko z neposredno prodajo proda obstoječim delničarjem ali tretjim osebam.

Na peti seji skupščine ni bilo napovedanih ničnostnih ali izpodbojnih tožb.

Obvestilo o sprejetih sklepih na peti skupščini delničarjev družbe je od 01.08.2007 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Nova Gorica, 01.08.2007                                    VIPA HOLDING d.d.
                                    Uprava