domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

29.4.2024 Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2023

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Sklic 6. redne skupščine družbe VIPA HOLDING, d.d.

Uprava družbe VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica

skladno z 20. členom Statuta družbe sklicuje

6. redno skupščino družbe VIPA HOLDING, d.d.

ki bo v ponedeljek, 14. julija 2008, ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe,
Kidričeva ulica 19, Nova Gorica in predlaga naslednji

dnevni red

1.     Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina izvoli predsednika in preštevalca glasov, ter ugotovi prisotnost vabljene notarke.

2.     Seznanitev skupščine družbe z Letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2007 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila

3.     Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

3.1.     Bilančni dobiček poslovnega leta 2007 znaša 5.448.645,17 EUR in se uporabi:

•     v višini 1.102.134,75 EUR za izplačilo dividend delničarjem, ki so na dan 14. 07. 2008 vpisani v KDD kot imetniki delnic. Izplačilo dividend, ki znaša 0,15 EUR bruto na delnico se opravi v devetdesetih dneh po skupščini,
•     v višini 29.000,00 EUR za izplačilo nagrad članom  nadzornega sveta
•     v višini 4.317.510,42 EUR ostane nerazporejen.

3.2.     Skupščina družbe podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2007.

4.     Imenovanje finančnega revizorja

Predlog sklepa nadzornega sveta: Skupščina družbe imenuje za finančnega revizorja za poslovno leto 2008 revizijsko družbo CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1121 Ljubljana.

5.     Poročilo o trgovanju z lastnimi delnicami


PREDLOGI DELNIČARJEV
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Če delničar v enem tednu po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen nasprotni predlog, bo družba postopala skladno s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah.

GRADIVO
Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2007 skupaj s pisnim poročilom revizorja, pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2007 in drugo gradivo za sejo skupščine je delničarjem dostopno na sedežu družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine med 9:00 in 15:00 uro.

UDELEŽBA IN GLASOVANJE NA SKUPŠČINI
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki vpisani v delniški knjigi VIPA HOLDING, d.d. tri delovne dneve pred zasedanjem skupščine in bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

DRUGI SKLIC
Če na seji ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje, istega dne, to je 14. 07. 2008 na istem kraju ob 10.30 uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Sklic skupščine je od 09. 06. 2008 dalje objavljen na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.
VIPA HOLDING, d.d.
Predsednik uprave: Borut KuharičV Novi Gorici, 09. 06. 2008