domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

29.4.2024 Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2023

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Obvestilo o sprejetih sklepih 11. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe, ki so bili sprejeti na 11. skupščini družbe VIPA HOLDING, d.d., Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, ki je potekala dne 28. 08. 2012 ob 13.00 uri  v sejni sobi družbe Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic/vse en razred delnic/-od točke1 do točke 5 je bilo 5.875.471 delnic in glasov.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih oziroma zastopanih delničarjev je znašal  80,21 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.
Delež glasovalnih pravic petih največjih delničarjev, prisotnih na skupščini : Vipa d.d. 79,64 odstotkov (5.834.193 delnic), Timotej Zgonik 13,05 odstotkov (9.562 delnic), Fortunat Miloš 12,01 odstotkov (8.800 delnic), I.M. 2000 d.o.o. Koper 7,45 odstotkov (5.454 delnic) ter Zgonik Marko 3,64 odstotkov (2.663 delnic).

Sprejeti sklepi:
1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje za predsednika Blaža Pračka, za preštevalki glasov pa Suzano Žarkovič in Majo Curk, ter ugotovi da skupščini prisostvuje notar Milan Dolgan.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 5.875.471 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

2. Seznanitev skupščine družbe z Letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter s Konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011, skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter s Konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 5.866.671 glasov oz. 99,85 % na skupščini zastopanega kapitala.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2011.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 5.860.684 glasov oz. 99, 75 % na skupščini zastopanega kapitala.

4. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa:
Skupščina družbe imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8. A, 1000 Ljubljana za revizorja družbe za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2012.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 5.875.471 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

5. Izvolitev člana nadzornega sveta
Predloga sklepov:
5.1. Ugotovi se, da je dosedanjemu članu nadzornega sveta Simonu Čadežu zaradi odstopa prenehal mandat v nadzornem svetu družbe z dnem 28. 08. 2012.
5.2. Goran Gojkovič se izvoli za člana nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem sprejetja tega sklepa.

Sklepa sta bila sprejeta v predlagani obliki, za sprejetje sklepov je glasovalo 5.875.471 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

Napovedane izpodbojne tožbe
Na seji ni bila napovedana izpodbojna tožba.

Sklepi skupščine bodo od dneva objave dalje za obdobje najmanj 5 let objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe www.vipa-holding.si.