domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Obvestilo za delničarje – sklepi redne skupščine družbe VIPA HOLDING d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe, sprejete na redni skupščini delničarjev družbe VIPA HOLDING d.d., ki je potekala v torek 20.11.2018, ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ajdovščini, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina.


Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic /vse en razred delnic/ - od točke 1 do točke 7 je bilo 6.406.921 delnic in glasov.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih oziroma zastopanih delničarjev je znašal 87,46 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Delež glasovalnih pravic delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini: MLINO d.o.o. 87,46 odstotkov (6.406.921 delnic).Sprejeti sklepi:1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Sprejeti sklep pod točko 1.:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujejo Tomaž Juvan (predsednik) ter Suzana Žarkovič (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Milan Dolgan.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.406.921 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.406.921. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.406.921, kar predstavlja 87,20 % delež v osnovnem kapitalu družbe.    2. Ustavitev postopka likvidacije družbe, razrešitev likvidacijskega upravitelja in nadaljevanje družbe.

Sprejeti sklep pod točko 2.:

Z dnem sprejetja tega sklepa se postopek likvidacije družbe VIPA HOLDING d.d. ustavi. Likvidacijski upravitelj Miran Gombač se razreši. Družba VIPA HOLDING d.d. deluje dalje, pri čemer se v firmi izbriše pristavek »v likvidaciji«.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.406.921 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.406.921. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.406.921, kar predstavlja 87,20 % delež v osnovnem kapitalu družbe.3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube

Sprejeti sklep pod točko 3.:

Osnovni kapital družbe v višini 30.660.845,43 EUR se zmanjša za znesek 23.313.280,43 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 7.347.565,00 EUR.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala na podlagi bilance stanja na dan 30.09.2018 v skladu s 379. členom ZGD-1.

Osnovni kapital se zmanjša za 23.313.280,43 EUR, tako da odslej pripadajoči znesek osnovnega kapitala na delnico znaša 1 EUR na delnico. Število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe, ostane nespremenjeno in znaša 7.347.565 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je pokrivanje prenesene izgube. Ugotovi se, da čista izguba družbe, ugotovljena v vmesni bilanci stanja na dan 30. 9. 2018, znaša 24.935.203,62 EUR. Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 23.313.280,43 EUR se v celoti uporabi za namen kritja dela čiste izgube družbe na dan 30. 9. 2018 v znesku 23.313.280,43 EUR, ki je izkazana v vmesni bilanci stanja na dan 30. 9. 2018.

Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da spremeni Statut družbe tako, da ga uskladi s tem sklepom o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.406.921 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.406.921. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.406.921, kar predstavlja 87,20 % delež v osnovnem kapitalu družbe.4. Spremembe statuta družbe.

Sprejeti sklep pod točko 4.a:

Statut družbe VIPA HOLDING d.d. se spremeni tako, da se črta dosedanje besedilo drugega odstavka 7. člena in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»Uprava je pooblaščena, da v soglasju z nadzornim svetom v obdobju petih let po vpisu te spremembe statuta družbe v sodni register na podlagi tega sklepa in brez dodatnega sklepa skupščine, enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital družbe z izdajo novih delnic do višine 3.673.782,50 EUR (tri milijone šeststotriinsedemdeset tisoč sedemstodvainosemdeset in 50/100 evrov) (odobreni kapital).

O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta lahko uprava določi, da se prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic izključi.

Na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta lahko uprava tudi določi, da se povečanje osnovnega kapitala izvede s stvarnimi vložki oziroma z denarnimi in stvarnimi vložki.

Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb statuta družbe, ki zadevajo uskladitev besedila zaradi povečanja osnovnega kapitala družbe na podlagi določil o odobrenem kapitalu.«

Sklep je bil sprejet v navedeni vsebini, kot nasprotni predlog, ki ga je pred začetkom skupščine vložil delničar MLINO d.o.o.; za sprejetje sklepa je glasovalo 6.406.921 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.406.921. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.406.921, kar predstavlja 87,20 % delež v osnovnem kapitalu družbe.Sprejeti sklep pod točko 4.b:

Statut družbe VIPA HOLDING d.d. se spremeni tako, da v prvem odstavku 20. člena črta besedilo: »v časopisu Finance« in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »na spletnih straneh AJPES«.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.406.921 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.406.921. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.406.921, kar predstavlja 87,20 % delež v osnovnem kapitalu družbe.5. Odpoklic člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev.

Sprejeti sklep pod točko 5.:

Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče članico nadzornega sveta Majo Gazvoda.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.406.921 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.406.921. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.406.921, kar predstavlja 87,20 % delež v osnovnem kapitalu družbe.6. Imenovanje člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev.

Sprejeti sklep pod točko 6.:

Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo štirih let, ki prične teči z dnem sprejetja tega sklepa, imenuje Natašo Češčut.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.406.921 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.406.921. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.406.921, kar predstavlja 87,20 % delež v osnovnem kapitalu družbe.7. Imenovanje revizorja za leto 2018.

Sprejeti sklep pod točko 6.:

Za revizorja družbe za leto 2018 se imenuje UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.406.921 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.406.921. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.406.921, kar predstavlja 87,20 % delež v osnovnem kapitalu družbe.Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.


Sklepi skupščine bodo od dneva objave dalje za obdobje najmanj 10 let objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe www.vipa-holding.si.


Ajdovščina, 20.11.2018                                            Uprava družbe