domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Obvestilo za delničarje – sklepi redne skupščine družbe VIPA HOLDING d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe, sprejete na redni skupščini delničarjev družbe, ki je potekala v torek 29.08.2023 ob 11.00 uri v sejni sobi družbe Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina.

Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so imetniki skupno 6.464.300 delnic družbe, kar predstavlja 87,98 odstotka vseh izdanih delnic družbe /vse en razred delnic/.

Prisotni so glasovali s 6.464.300 glasovi, kar predstavlja 98,61 odstotka glasov vseh delnic z glasovalno pravico.

Delež glasovalnih pravic delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini: MLINO d.o.o. 99,80 odstotkov (6.451.150 delnic), Jakob Finžgar  0,13 odstotkov (8.639 delnic), MLINOTEST d.d. 0,07 odstotkov (4.511 delnic).Sprejeti sklepi:1.             Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.Sprejeti sklep pod točko 1.:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujeta Nataša Češčut (predsednica) ter Metka Gobec (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.464.300 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.464.300. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.464.300, kar predstavlja 87,98 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.

   

2.             Seznanitev z letnim poročilom, sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.Sprejeti sklep pod točko 2.a:

Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2022.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.464.300 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.464.300. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.464.300, kar predstavlja 87,98 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.Sprejeti sklep pod točko 2.b:

Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2022.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.464.300 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.464.300. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.464.300, kar predstavlja 87,98 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.

   

3.             Imenovanje člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev.Sprejeti sklep pod točko 3.a:

Ugotovi se, da se dne 30.08.2023 izteče mandat članu nadzornega sveta Goranu Gojkoviću.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.464.300 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.464.300. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.464.300, kar predstavlja 87,98 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.

Sprejeti sklep pod točko 3.b:

Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo štirih let, ki prične teči dne 31.08.2023, ponovno imenuje Goran Gojković.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.464.300 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.464.300. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.464.300, kar predstavlja 87,98 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.4.             Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora  v poslovnem letu 2022.


Sprejeti sklep pod točko 4.:

Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2022 družbe Vipa Holding d.d..

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.464.300 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.464.300. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.464.300, kar predstavlja 87,98 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.

   

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Sklepi skupščine bodo od dneva objave dalje za obdobje najmanj 10 let objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe www.vipa-holding.si.


Uprava družbe
Datum: 29.08.2023