domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
29.2.2024 Obvestilo za delničarje – sklepi skupščine družbe VIPA HOLDING d.d.

14.2.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.01.2024

24.1.2024 Seja nadzornega sveta družbe Vipa holding d.d.

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Mnenje poslovodstva ciljne družbe glede prevzemne ponudbe

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 s spremembami; v nadaljevanju: »ZPre-1«) uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina  (v nadaljevanju: »ciljna družba«), objavlja v zakonskem roku 10 dni od objave prevzemne ponudbe naslednjeMNENJE POSLOVODSTVA GLEDE PREVZEMNE PONUDBE


ki jo je prevzemnik, družba MLINO družba za upravljanje z naložbami d.o.o., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: »prevzemnik«) objavil dne 22.11.2023 v časniku DELO. Izvod prevzemne ponudbe in prospekta za odkup delnic družbe VIPA HOLDING d.d. je poslovodstvo ciljne družbe prejelo 22.11.2023.

1. Ocena učinkov, ki jih bo morebitna izvedba prevzemne ponudbe imela na uresničevanje vseh interesov ciljne družbe

Poslovodstvo ciljne družbe na podlagi navedb v prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe VIPA HOLDING d.d. ter vseh posredovanih informacij, ocenjuje, da je izvedba prevzemne ponudbe v interesu ciljne družbe. Prevzemnik je največji delničar ciljne družbe in je trenutno imetnik 87,80 % delnic z oznako VHDR. Prevzemnik bo z izvedbo prevzemnega postopka izvedel nadaljnjo konsolidacijo lastniške strukture ciljne družbe, zaradi česar bo upravljanje ciljne družbe še bolj učinkovito. Prevzem bo ciljni družbi omogočil nadaljevanje poslovanja v skladu z zastavljeno strategijo družbe ter zagotovil dodatne potenciale za razvoj ciljne družbe. Iz prospekta je razvidno, da prevzemnik ne načrtuje prestrukturiranja, združevanja poslovnih funkcij ali spremembe lokacije oziroma sedeža poslovanja ciljne družbe in da prevzemna ponudba ne bo vplivala na obstoječe poslovodstvo ciljne družbe ter delovna mesta delavcev, saj ciljna družba nima zaposlenih. Prevzemnik ne načrtuje spremembe pogojev zaposlovanja po končanem prevzemu, saj ni v njegovem načrtu, da bi ciljna družba kogarkoli zaposlila.

2. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe glede prevzemne ponudbe
Poslovodstvo ciljne družbe izjavlja, da ne obstoji kakršenkoli dogovor med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe glede prevzemne ponudbe.

3. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik
Poslovodstvo ciljne družbe izjavlja, da med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe ne obstaja dogovor o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki jih že ima prevzemnik. Je pa prevzemnik od uspešnega zaključka zadnjega prevzema v letu 2016 izvajal funkcijo največjega in hkrati večinskega delničarja ciljne družbe. Prevzemnik se je kot delničar ciljne družbe udeleževal skupščin ciljne družbe in na njih uveljavljal svojo glasovalno pravico. Zaradi večinskega deleža glasovalnih pravic je imel prevzemnik možnost in pravico imenovati člane nadzornega sveta.

4. Izjava, ali nameravajo člani poslovodstva ciljne družbe, ki so imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, le-to sprejeti
Poslovodstvo ciljne družbe izjavlja, da noben član poslovodstva ciljne družbe ni imetnik vrednostnih papirjev z oznako VHDR, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

5. Obrazloženi podatki o zadnjem revidiranem letnem poročilu ciljne družbe z navedbo knjigovodske vrednosti delnic z glasovalno pravico, na katere se nanaša prevzemna ponudba
Zadnje letno poročilo ciljne družbe za leto 2022 je javno dostopno na spletni strani Agencije za javnopravne evidence Republike Slovenije (www.ajpes.si). Zadnja knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je na dan 31.12.2022 znašala 0,77 EUR (Vir: VIPA HOLDING d.d., Letno poročilo za poslovno leto 2022, www.ajpes.si). Ker ciljna družba nima zaposlenih, mnenja poslovodstva ciljne družbe ni posredovala predstavnikom delavcev oziroma delavcem ciljne družbe.

To mnenje bo od dne 27.11.2023 dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.


Uprava družbe

Datum: 27.11.2023