domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.4.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.03.2024

19.3.2024 Poziv upnikom

15.3.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 29.02.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Obvestilo za delničarje – sklepi skupščine družbe VIPA HOLDING d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe, sprejete na skupščini delničarjev družbe, ki je potekala v torek 29.02.2024 ob 10.00 uri v sejni sobi družbe Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina.

Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so imetniki skupno 7.242.054 delnic družbe, kar predstavlja  98,56 odstotka vseh izdanih delnic družbe /vse en razred delnic/.

Prisotni so glasovali s 6.471.600 glasovi, kar predstavlja 98,73 odstotka glasov vseh delnic z glasovalno pravico.

Delež glasovalnih pravic delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini: MLINO d.o.o. 99,747 odstotkov (6.455.213 delnic), JAKOB FINŽGAR 0,143 odstotkov (9.252 delnic), MLINOTEST d.d. 0,070 odstotkov (4.511 delnic), ZAGREBAČKA BANKA d.d. 0,036 odstotkov (2.345 delnic), KAPITALSKA DRUŽBA d.d. 0,004 odstotkov (279 delnic).Sprejeti sklepi:

1.             Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.Sprejeti sklep pod točko 1.:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujeta Tomaž Juvan (predsednik) ter Metka Gobec (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Milan Dolgan.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.471.600 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.471.600. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.471.600, kar predstavlja 88,08 % delež v osnovnem kapitalu družbe.2.             Likvidacija družbe


Sprejeti sklep pod točko 2.1.:

Skupščina družbe Vipa holding d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, matična številka 1868918000  sprejema sklep o prenehanju družbe in začetku likvidacije.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.471.600 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.471.600. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.471.600, kar predstavlja 88,08 % delež v osnovnem kapitalu družbe.


Sprejeti sklep pod točko 2.2.:

Z začetkom likvidacijskega postopka družbe Vipa holding d.d. se spremeni firma družbe tako, da se glasi: Vipa holding d.d., v likvidaciji.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.471.600 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.471.600. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.471.600, kar predstavlja 88,08 % delež v osnovnem kapitalu družbe.


Sprejeti sklep pod točko 2.3.:

Za likvidacijskega upravitelja se z dnem sprejema tega sklepa imenuje družba Evklid, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Zgornje Gameljne 74, 1211 Ljubljana – Šmartno.

Likvidacijski upravitelj je upravičen do plačila za svoje delo, ki se določi v višini 4.000,00 EUR na mesec za celotno obdobje trajanja likvidacijskega postopka.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.469.255 oddanih glasov, proti je glasovalo 2.345 glasov, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.471.600. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.471.600, kar predstavlja 88,08 % delež v osnovnem kapitalu družbe.


Sprejeti sklep pod točko 2.4.:

Dosedanjemu predsedniku uprave Matiji Majcenoviču mandat samostojno preneha z dnem vpisa sklepa o prenehanju družbe in začetku likvidacije v sodni register.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.471.600 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.471.600. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.471.600, kar predstavlja 88,08 % delež v osnovnem kapitalu družbe.


Sprejeti sklep pod točko 2.5.:

Upniki družbe Vipa holding d.d. lahko prijavijo svoje terjatve do družbe likvidacijskemu upravitelju na naslov družbe Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina v roku 30 dni od dneva objave poziva upnikom za prijavo terjatev na AJPES-u in in SeoNet-u.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.471.600 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.471.600. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.471.600, kar predstavlja 88,08 % delež v osnovnem kapitalu družbe.


Sprejeti sklep pod točko 2.6.:

Upniki družbe Vipa holding d.d. lahko prijavijo svoje terjatve do družbe likvidacijskemu upravitelju na naslov družbe Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina v roku 30 dni od dneva objave poziva upnikom za prijavo terjatev na AJPES-u in in SeoNet-u.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.471.600 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.471.600. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.471.600, kar predstavlja 88,08 % delež v osnovnem kapitalu družbe.


Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini je bila napovedana možnost izpodbijanja sklepa pod točko 2.3..


Sklepi skupščine bodo od dneva objave dalje za obdobje najmanj 10 let objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Uprava družbe
Datum: 29.02.2024