domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | vprašajte nas | pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja

Kako poteka postopek prodaje ali nakupa vrednostnih papirjev?

Ko se odločite, da boste svoj denar investirali v vrednostne papirje se oglasite na najbližji borznoposredniški hiši. S seboj morate imeti osebni dokument, davčno številko in številko osebnega računa.  Borznoposredniška hiša bo z vami sklenila Pogodbo o posredovanju pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev ter pogodbo o vodenju računa nematerializiranih vrednostnih papirjev. S pogodbo se borznoposredniška družba d. d. zaveže, da bo izvrševala nakupe in prodaje vrednostnih papirjev po vaših nalogih in za vaš račun, vi pa boste za storitev plačali ustrezno provizijo po ceniku.
Naročilo za prodajo ali nakup vrednostnih papirjev lahko oddate osebno, po telefonu, faksu ali elektronski pošti. Naročilo se za vrednostne papirje, ki so uvrščeni v borzno kotacijo, izvrši preko borznega trgovalnega sistema, način izvršitve naročila pa je odvisen od vrste naročila, ki je lahko:

- tržno - ne postavite cenovnih omejitev pri nakupu ali prodaji vrednostnega papirja in se le-ta izvrši po tržni ceni, ko so podani pogoji za izvršitev naročila,
- limitirano - določite še sprejemljivo najvišjo nakupno ali najnižjo prodajno ceno vrednostnega papirja,
- dnevno - opravljeno na isti dan, kot je bilo sprejeto, sicer preneha veljati,
- omejeno odprto - cenovno omejeno in je v veljavi do preklica ali izvršitve prodaje oz. nakupa,
- naročilo s preudarkom - velja le tekoči dan, posrednik skuša naročilo izvršiti po čim ugodnejšem tečaju.


Ali je prodaja vrednostnih papirjev obdavčena?

Fizične osebe
Davek od dobička iz kapitala po ZDOH - 1 plačujejo fizične osebe (tudi zavezanci za davek iz dejavnosti), ki so dolžne vložiti napoved do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.
Obdavčena je vsaka odsvojitev vrednostnih papirjev, razen izrecno izvzetih, kot so:
- dedovanje,
- prenos v okviru posojila ali zastave,
- postopki prisilne izterjave obveznih dajatev,
- zamenjava z istovrstnimi vrednostnimi papirji brez denarnega toka

Davčno nevtralna je tudi zamenjava delnic investicijskih družb za investicijske kupone vzajemnega sklada v postopku obveznega preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad po posebnih predpisih.
Če svoje delnice, ki ste jih pridobili v zameno za lastniške certifikate ali investicijske kupone pridobljene z zamenjavo delnic pridobljenih v postopku lastninskega preoblikovanja, prodajate prvič, vam davka od dobička iz kapitala ni potrebno plačati. Ravno tako ne plačate davka v primeru odsvojitve dolžniških vrednostnih papirjev.
V kolikor vrednostne papirje prodajate pred potekom 20 let od nakupa, plačate davek od ustvarjenega kapitalskega dobička. Davčna stopnja se vam vsakih pet let zniža za 5 indeksnih točk, tako da v prvih petih letih plačate davek po stopnji 20%, v drugih petih letih po 15% stopnji, v zadnjem petletnem obdobju pa 5% stopnji. Po preteku 20 let prodaja po sedaj veljavnem zakonu ni več obdavčena. Plačilo omenjenega davka za vas predstavlja končni davek in ustvarjenega dobička ni potrebno vpisovati v napoved za dohodnino.
Davčna osnova je razlika med nakupno vrednostjo, povečano za normirane stroške v višini 1 % od vrednosti nabave in prodajno vrednostjo, zmanjšano za normirane stroške v višini 1 % od vrednosti pri odsvojitvi.

Opozorili bi vas tudi na možnost uveljavitve odloga davčne obveznosti, ki jo lahko izkoristite v primeru podaritve vrednostnega papirja zakoncu ali otroku (tudi posvojenec in pastorek) pred potekom 20 let. Postopek uveljavitve odloga in roki oddaje vloge so opisani pri vprašanju »Ali je potrebno kapitalski dobiček prijaviti davčni upravi?«. V primeru dovolitve odloga s strani davčnega organa, ne boste plačali davka od odsvojitve vrednostnih papirjev. V kolikor pa bo obdarjenec prodal tako pridobljene vrednostne papirje pred potekom 20 let od pridobitve, se mu bo kot nabavna vrednost pridobitve upoštevala vrednost, po kateri je vrednostni papir pridobil darovalec.

Pravne osebe
Pravne osebe nakup in prodajo ter iz tega naslova ustvarjeni dobiček oziroma izgubo vodijo v svojih poslovnih knjigah po določilih Slovenskih računovodskih standardov in plačajo davek po določbah ZDDPO-1 (Zakona o davku od dobička pravnih oseb), ki v Sloveniji znaša 25 %.


Ali je potrebno kapitalski dobiček prijaviti davčni upravi?

Napoved za odmero davka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in deležev v kapitalu za leto 2004, morate prijaviti do konca februarja 2005 na posebnem obrazcu. Prijaviti morate vse prodaje vrednostnih papirjev razen če gre za prodajo delnic in deležev, pridobljenih v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij.
Na podlagi novega Zakona o dohodnini (Zdoh-1) morate napoved za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu in popisnih listov oddati do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. Glede na vrsto kapitala, morate ustrezno izpolniti tudi obrazce MF-DOHKAP št. 1, 2, 3, 4 in 5.
V kolikor ste v preteklem letu vrednostne papirje pred potekom treh let podarili zakoncu ali otroku, lahko s posebnim obrazcem (MF_DURS obr. DOHKAP št. 7), ki ga oddate pristojnemu davčnemu uradu do 28. februarja tekočega leta, uveljavljate odlog ugotavljanja davčne obveznosti. O odobritvi odloga odloča davčni organ. V primeru, da vam odloga davčne obveznosti davčni organ ne dovoli, morate v 10 dneh po prejemu take odločbe, vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu in popisnih listov.


Kaj je vzajemni sklad?

Vzajemni sklad je investicijski sklad, kamor investitorji vlagajo svoj denar. Vzajemni sklad denar nalaga v vrednostne papirje z namenom povečevanja vrednosti. Premoženje sklada je v lasti vlagateljev. Razdeljeno je na investicijske kupone. Vsak vlagatelj glede na vplačani znesek pridobi določeno število investicijskih kuponov.

Kako lahko izvršim vplačilo v vzajemni sklad?

Pred vplačilom v vzajemni sklad se vsak vlagatelj mora seznaniti s prospektom in pravili upravljanja vzajemnega sklada, kjer so navedeni investicijska politika vzajemnega sklada in vse ostale informacije, ki jih mora vlagatelj poznati pred sprejemom odločitve za varčevanje v vzajemnih skladih. Pred vplačilom v vzajemni sklad je potrebno ne enem izmed vpisnih mest podpisati pristopno izjavo.
Vplačilo se lahko izvrši na katerikoli banki, pošti, hranilnici, ali preko sistemov elektronskega bančništva.
Minimalni znesek vplačila v vzajemni sklad je ena enota, povečana za stroške vstopne provizije.


Kje lahko spremljam donose vzajemnih skladov?

Vrednosti enote premoženja vzajemnih skladov se izračunavajo dnevno in objavljajo v časopisih Delo, Dnevnik, Večer in Finance ter na nekaterih internetnih straneh. Za podrobnejše informacije pa lahko pokličete tudi na družbo za upravljanje, ki upravlja posamezen vzajemni sklad.
Kako lahko dvignem denar iz vzajemnega sklada?
Vlagatelj lahko od družbe za upravljanje kadarkoli zahteva izplačilo vrednosti investicijskega kupona. Zahteva mora biti podana pisno in se mora glasiti najmanj na eno enoto vzajemnega sklada.
Družba za upravljanje izplača vrednost investicijskega kupona obračunano na dan izplačila, zmanjšano za izstopno provizijo. Denarna sredstva nakaže na račun prodajalca, ki ga je navedel v pristopni izjavi.
Družba za upravljanje je dolžna opraviti nakazilo najkasneje v petih delovnih dneh od prejema zahtevka za izplačilo.


Ime in priimek:


E-mail:


Telefon:


Zanima me (izbira ene ali več možnosti):
nakup in prodaja delnic
vlaganje v vzajemne sklade
zakonodaja s področja vrednostnih papirjev
davčna zakonodaja

Ostalo


želim, da me kontaktirate:
telefon
e-mail